Allround Lyd og Lys udlejningsbetingelser

§1 Generelt

Stk. 1. Reklamation over manglende udstyr skal ske på modtagelsestidspunkt.

Stk. 2. Force Majeure er gældende for følgende: Krig, brand, strejke, lockout, Offentlige restriktioner, vejrlig, ud- og indførselsforbud, mangler eller forsinkelser fra underleverandører, eller andre ting som ligger uden for udlejers rimelig kontrol

Stk. 3. Der må ikke foretages reparation eller ændringer på lejet udstyr, medmindre dette er aftalt med udlejer.

Stk. 4. Det lejede udstyr må ikke overdrages til andres varetægt.

Stk. 5. I hele lejeperioden tilhører udlejet udstyr udlejer, derfor må det ikke pantsættes eller lignende.

Stk. 6. Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig aflevering af tidligere lejersamt funktionsdygtighed. Udlejer har ret til at erstatte med udstyr af samme kvalitet og funktion.

Stk. 7. Afleveres udstyr ikke på aftalt tidspunkt, vil dette medføre at lejer dækker udlejers omkostninger herved. Derudover betales der fuld pris for udstyret de ekstra dage.

Stk. 8. Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri).

Stk. 9. Udlejer har ret til at opkræve et gebyr på 10kr pr kabel, hvis lejer ikke har sørget for, at samtlige kabler er korrekt oprullet, samt et gebyr hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, klistermærker, lim, stearin, øl og lign.

Stk. 10. Udlejers logo med id må ikke fjernes fra udstyret. I tilfælde hvor dette sker, bliver der faktureret 50kr pr logo mærke!

Stk. 11. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Stk. 12. Forlængelse af lejeperioder skal aftales skriftligt og er ikke accepteret før udlejer har givet sit samtykke.

Stk. 13. Alle udskiftede lyskilder under lejeperioden, skal tilbageleveres ved returnering.

Stk. 14. Alt udstyr skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering.

 

§2 Tilbud/Priser

Stk. 1. Tilbud afgivet mundtligt skal accepteres straks, ellers bortfalder disse.

Stk. 2. Skriftlige tilbud er gældende, medmindre andet er angivet 14 dage frem fra udfærdigelse.

Stk. 3. Der tages forbehold for valutaændring, told, fragt samt andre omkostninger.

Stk. 4. Elektronisk fakturering via EAN systemet, tillægges et gebyr på 40 kr. pr faktura.

 

§3 Ansvar

Stk. 1. Udlejer er ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. brand eller lignende, hvis det lejede udstyr er årsag til dette. Dette gælder også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde, lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer og lignende 100 %, både for udlejer og lejer ved tilfælde af defekt eller manglende udstyr.

Stk. 2. Lejer har ansvar for udstyret beskyttes mod vejrforhold der kan medføre skade. Udlejer har ret til at underkende lejers tiltag.

Stk. 3. Krav til el findes i kontrakt, forsyningskabler skal opfylde stærkstrømsbekendtgørelsen, samt fællesregulativets regler for spændingsfald, samt være etableret med aktiv jord.

 

§4 Annullering

Stk. 1. Fra indgåelse af aftale indtil 45 dage før første lejedag – 50% af den samlede kontaktsum.

Stk. 2. Fra 44-15 dage før første lejedag – 75% af den samlede kontaktsum.

Stk. 3. Fra 14 dage før første lejedag -100% af den samlede kontaktsum

Stk. 4. En sådan annullering skal ske skriftelig.

 

§5 Forsikring

Stk. 1. Udlejer har tegnet forsikring af det lejede i udlejningsperioden. Dette betyder dog ikke, at lejers ansvar og forpligtelser begrænses derved. Det lejede anlæg skal sikres mod tyveri. Evt skader skal straks meldes til udlejer. Tyveri og hærværk skal altid politianmeldes.

Stk. 2. Lejet udstyr uden tekniker fra udlejer, er lejeren erstatningspligtig for skader som udlejer ikke for dækket af forsikringen bl.a tyveri fra åbne / ulåste køretøjer, glemt, tabt eller forlagt udstyr som er bortkommet, løse kabler og lamper samt grov uagtsomhed.

Stk. 3. Lejes udstyret med tekniker fra udlejer er lejer fuldt forsikret.

Stk. 4. Selvrisiko på udstyr 20.000 kr

 

§6 Leje af køretøjer/transport

Stk. 1. Køretøjer er ansvarsforsikring samt kaskoforsikring. Selvrisikoen oplyses hvis ønsket. Evt skader skal straks meldes til udlejer. Bliver der ikke udfærdiget politirapport, skal uheldet beskrives, samt information på implicerede personer samles. Omkostninger ved reparation herunder lånebil betales af lejer.

Stk. 2. Lejer hæfter selv for bøder samt parkeringsafgifter.

Stk. 3. Lejede biler må kun benyttes til transport af det lejet udstyr. Bugsering, transport af andet eller persontransport er ikke tilladt i leje perioden.

Stk. 4. Lejer er ansvarlig for bilen er i lovmæssig tilladt stand ved modtagelse og aflevering.

Stk. 5. Udlejer kan ikke drages til ansvar for eventuelle udgifter der er kommet grundet defekt på biler, ej heller tabt fortjeneste.

Stk. 6. Gods som ikke tilhører udlejer, er dette ikke forsikret af udlejers forsikring. Lejer tegner selv forsikring heraf.

 

§7 Underskrift

Stk. 1. Aftalen er gældende med underskrift fra kunde pr. dags dato og frem. Eventuelle ændringer rettelser skal skriftlig godkendes af udlejer. Underskrift på lejekontrakt er accept af disse betingelser

 

§8 Aftalebrud

Stk. 1. Enhver handling eller undladelse i strid med ovenstående betingelser, betragtes som misligholdelse af lejeaftalen og hvor udlejer derfor kan kræve udstyret tilbageleveret

 

Allround Lyd og Lys ApS

v/ Laurs Lysgaard Pedersen

Tlf. 97 85 52 22 eller laurs@allround-musik.dk